Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania internetových služieb spoločnosti BINAR, s.r.o.

 

BINAR, s.r.o., Hlavná 14, Bratislava, 831 01, IČO 35 704 641, DIČ 2020969786, www.binar.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č. 12297/B

 

PRVÁ ČASŤ

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.1    Spoločnosť BINAR, s.r.o., so sídlom Hlavná 14, Bratislava, 83101, ako poskytovateľ verejných telekomunikačných služieb (ďalej len „BINAR, s.r.o.“), v súlade s rozsahom licencií a povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v súlade so zákonom NRSR č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, je oprávnená poskytovať verejné elektronické komunikačné služby v oblasti sprostredkovania prístupu do siete Internet a dátových služieb (ďalej len „služba“).

1.2    Spoločnosť BINAR, s.r.o., vydáva v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 610/2003 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov tieto všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb v oblasti sprostredkovania prístupu do siete Internet a dátových služieb.

1.3    Tieto všeobecné podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov upravujú záväzkový vzťah uzavretý medzi spoločnosťou BINAR, s.r.o. ako poskytovateľom elektronických komunikačných služieb sprostredkovania prístupu do siete Internet a dátových služieb, a medzi fyzickými a právnickými osobami, ako užívateľmi tejto elektronickej komunikačnej služby, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito všeobecnými podmienkami platne uzavreli so spoločnosťou BINAR, s.r.o. zmluvu o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet a dátových služieb.

 

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 

1.4    Spoločnosť BINAR, s.r.o., so sídlom Hlavná 14, Bratislava, 83101, IČO: 35 704 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel: Sro, Vložka č. 12297/B, sa ďalej označuje ako „Poskytovateľ“.

1.5    Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „užívateľ“, ktorá má záujem o prístup do siete Internet prostredníctvom ňou vybranej elektronickej služby poskytovanej Poskytovateľom, a s ktorou Poskytovateľ uzavrie platnú zmluvu o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet a dátových služieb.

1.6    Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby (zmluva o pripojení) uzavretá v zmysle § 43 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov medzi poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby a užívateľom elektronickej komunikačnej služby, ktorej predmetom je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát prostredníctvom siete Internet, vrátane všetkých zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom ako zmluva o pripojení, sa ďalej označuje len ako „zmluva“.

1.7    Predmetom zmluvy je aktivácia jednej alebo viacerých internetových služieb pre užívateľa a poskytovanie tejto služby alebo služieb, ale aj poskytovanie súvisiacich doplnkových služieb.

1.8    Cenník internetových služieb BINAR, s.r.o. je tarifa v zmysle § 41 zákona č. 610/2003 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje sadzby cien za poskytované služby (ďalej len „cenník“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy

1.9    Aktivácia / deaktivácia je technické opatrenie BINAR, s.r.o., ktorým umožní / znemožní užívateľovi využívanie služby.

1.10 Technické zariadenia sú všetky technické / telekomunikačné / technologické prvky, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre aktiváciu a poskytovanie služieb v zmysle týchto všeobecných podmienok.

1.10.1    Koncové zariadenie užívateľa je technické zariadenie užívateľa pripojené ku koncovému bodu siete BINAR určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním služby, prostredníctvom ktorého sa užívateľ pripája prostredníctvom poskytovateľa na sieť Internet. Koncové zariadenie užívateľa musí byť v zhode s technickými požiadavkami ustanovenými osobitnými právnymi predpismi.

1.10.2    Koncové zariadenia poskytovateľa je technické zariadenie poskytovateľa pripojené ku koncovému bodu siete BINAR určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním služby, prostredníctvom ktorého sa užívateľ prostredníctvom poskytovateľa pripája na sieť Internet. Technické zariadenie poskytovateľa je súčasťou siete BINAR, využíva sa pri plnení záväzkov poskytovateľa stanovených zmluvou a obvykle sa naň pripája koncové zariadenia užívateľa.

1.11 Všeobecné zmluvné podmienky sú tieto všeobecné zmluvné podmienky vydané spoločnosťou BINAR, s.r.o. podľa § 40 a nasl. zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktoré komplexne upravujú podmienky poskytovania služieb spoločnosťou BINAR, s.r.o. podľa zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. Súčasťou týchto všeobecných zmluvných podmienok je reklamačný poriadok v zmysle § 44 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

1.12 Osobitné podmienky sú podmienkami poskytovania služieb podľa zmluvy, ktoré na základe výslovne prejavenej vôle zmluvných strán, upravujú ich vzájomné práva a povinnosti odlišné od ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok. Ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné, ak osobitné podmienky neustanovujú inak-.

1.13 Viazanosť je minimálna doba, na ktorú sa uzatvára zmluvný vzťah medzi užívateľom a spoločnosťou BINAR, s.r.o. Počas tejto doby je možné ukončiť zmluvný vzťah jednostrannou výpoveďou zo strany užívateľa len po zaplatení vzájomne dohodnutej zmluvnej pokuty.

 

Článok 3

Podmienky uzatvorenia zmluvy, poskytovanie služby

 

3.1   Záujemca je povinný pri podpise zmluvy informovať spoločnosti BINAR, s.r.o. o svojej totožnosti, resp. právnej subjektivite, adrese bydliska, sídla, ďalej poskytnúť telefonický kontakt, prípadne e-mailový kontakt.

3.2   Spoločnosť BINAR, s.r.o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so záujemcom, ak:

3.2.1     záujemca nesplnil povinnosti uvedené v odseku 3.1

3.2.2     poskytovanie služby v požadovanom mieste a rozsahu nie je technicky uskutočniteľné

3.2.3     záujemca o službu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, resp. preto, že už je dlžníkom spoločnosti BINAR, s.r.o. alebo iného podniku, alebo niektorý z iných podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo s ním vypovedal zmluvu

3.2.4     záujemca nesúhlasí s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami

3.3   V prípade odmietnutia uzatvorenia zmluvy so záujemcom je spoločnosť BINAR, s.r.o. povinná upovedomiť záujemcu a odôvodniť túto skutočnosť záujemcovi najneskôr do 14 dní od doručenia návrhu na uzatvorenie zmluvy.

3.4   Užívateľ sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať spoločnosť BINAR, s.r.o. o vzniku skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť platnosť zmluvy alebo jej jednotlivých ustanovení alebo možnosť, kvalitu a termíny plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, najmä informovanosť o akýchkoľvek zmenách v údajoch poskytnutých  v čase uzatvorenia zmluvy (o zmene bydliska fyzickej osoby, sídla, právnej formy, obchodného mena alebo štatutárnych zástupcov právnickej osoby).

3.5   Zmeny zmluvných podmienok.

3.5.1     Účastníci zmluvy sa dohodli a berú na vedomie, že tieto všeobecné zmluvné podmienky, ako aj cenník, podliehajú priebežným zmenám a aktualizácii zo strany spoločnosti BINAR, s.r.o.

3.5.2     BINAR, s.r.o. je povinný každú vykonanú zmenu vo všeobecných zmluvných podmienkach a cenníka zverejniť na svojej internetovej stránke www.binar.sk a zmenu oznámiť zákazníkovi poštou, resp. elektronickou poštou.

3.5.3     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak užívateľ nedoručí spoločnosti BINAR, s.r.o. do 1 mesiaca od zverejnenia zmien vo všeobecných zmluvných podmienkach svoj nesúhlas s týmito zmenami podľa odstavca 3.5.2, platí, že so zmenou všeobecným zmluvných podmienok súhlasí.

3.5.4     Užívateľ má právo podľa § 43 odst.4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak bola spoločnosti BINAR, s.r.o. doručená písomná žiadosť o ukončenie zmluvy najneskôr mesiac po zverejnení zmien vo všeobecných zmluvných podmienkach.

 

Článok 4

Predmet zmluvy

 

4.1   Na základe zmluvy sa:

4.1.1     Poskytovateľ zaväzuje poskytovať užívateľovi počas trvania zmluvy službu sprostredkovania prístupu do siete Internet a dátové služby a plniť všetky ďalšie povinnosti, ktoré sú stanovené zmluvou a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

4.1.2     Užívateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov podľa zmluvy cenu za poskytovanie služby vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených všeobecnými zmluvnými podmienkami a zmluvou a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v podmienkach.

4.2   Pri plnení svojho záväzku poskytovať službu spoločnosťou BINAR, s.r.o., bude klientom, ktorí majú už uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou BINAR, s.r.o. (existujúci užívatelia) a koncové technické zariadenie, ktoré používajú, si zakúpili na vlastné náklady, toto technické zariadenie im bude zamenené za modernejšie technické zariadenie, ktorého výhradným vlastníkom je spoločnosť BINAR, s.r.o., t.j. ktoré je zakúpené na náklady spoločnosti BINAR, s.r.o. Toto koncové technické zariadenie je užívateľom poskytované a inštalované v mieste poskytovania služby bezodplatne po dobu trvania zmluvného vzťahu definovaného zmluvou a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Toto koncové technické zariadenie musí byť používané a umiestnené v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia, ktoré sú súčasťou návodu na obsluhu tohto technického zariadenia.

4.3   Pri plnení svojho záväzku poskytovať službu spoločnosťou BINAR, s.r.o., bude klientom, ktorí uzavreli zmluvu so spoločnosťou BINAR, s.r.o. (noví užívatelia), poskytnuté koncové technické zariadenie, ktorého výhradným vlastníkom je spoločnosť BINAR, s.r.o., t.j. ktoré je zakúpené na náklady spoločnosti BINAR, s.r.o. Toto koncové technické zariadenie je užívateľom poskytované bezodplatne a inštalované v mieste poskytovania služby v zmysle platného cenníka po dobu trvania zmluvného vzťahu definovaného zmluvou a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Toto koncové technické zariadenie musí byť používané a umiestnené v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia, ktoré sú súčasťou návodu na obsluhu tohto technického zariadenia.

 

DRUHÁ ČASŤ

Článok 5

Práva a povinnosti poskytovateľa

 

5.1   Spoločnosť BINAR, s.r.o. sa zaväzuje uzavrieť zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie služby okrem prípadov uvedených v odseku 3.2 a v zmysle platného znenia zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

5.2   Spoločnosť BINAR, s.r.o. je povinná pri podpise zmluvy poskytnúť užívateľovi informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s poskytovanou službou, a to najmä o rozsahu služieb, doplnkových službách, sadzbách, technických požiadavkách, a pod.

5.3   Spoločnosť BINAR, s.r.o. sa ďalej zaväzuje najmä:

5.3.1     poskytovať službu z miesta inštalácie, v rozsahu, časovom období a za cenu za používanie služby dohodnutú zmluvou okrem prípadov určených vo všeobecných zmluvných podmienkach a v zákone č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

5.3.2     pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom informovať užívateľa o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania služby s výnimkou stavu mimoriadnych situácií, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany poskytovateľa nemožné,

5.3.3     zabezpečovať služby v obvyklom štandarde a kvalite. Spoločnosť BINAR, s.r.o. vynaloží všetko úsilie na to, aby zabezpečila užívateľovi nepretržitý 24-hodinový prístup k službe a tým aj riadne plnohodnotné užívanie poskytovaných služieb užívateľom, pričom spoločnosť BINAR, s.r.o., určí technické prostriedky a telekomunikačné zariadenia na realizáciu tohto prístupu, ako aj na užívanie poskytovaných služieb za najlepších možných podmienok.,

5.3.4     bezodkladne odstrániť poruchy vzniknuté bez zavinenia užívateľa, a to v čo najkratšom čase od oznámenia užívateľom, resp. od zistenia vzniku poruchy,

5.3.5     predkladať užívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné,

5.3.6     zablokovať na žiadosť užívateľa a jeho náklady prístup k elektronickej komunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže, a to v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné,

5.3.7     zabezpečiť ochranu osobných údajov užívateľa v prípadoch ustanovených zákonom,

5.3.8     písomne informovať užívateľa o zvýšení sadzieb cenníka, a to minimálne 1 mesiac pred tým, než tieto zmeny cenníka nadobudnú účinnosť,

5.3.9     aktivovať užívateľovi prístup k službe v mieste určenom užívateľom najneskôr do 30 pracovných dní po vykonaní fyzickej obhliadky miesta aktivácie osobami oprávnenými spoločnosťou BINAR, s.r.o.

5.4   Zodpovednosť spoločnosti BINAR, s.r.o.

5.4.1     Spoločnosť BINAR, s.r.o. nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne užívateľovi ako dôsledok nedostupnosti služieb, poruchy alebo závady, alebo v dôsledku opravy alebo vopred ohlásenej údržby.

5.4.2     Spoločnosť BINAR, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za informačný obsah, ani za škodu, ktorú môže tento obsah spôsobiť.

5.4.3     Spoločnosť BINAR, s.r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť za služby sprístupnené prostredníctvom služieb spoločnosti BINAR, s.r.o., poskytované užívateľom, ani za škodu, ktorú môžu tieto spôsobiť, alebo ktorú spôsobili.

5.4.4     Spoločnosť BINAR, s.r.o. zodpovedá výlučne za skutočnú škodu na hmotnom majetku, ktorá užívateľovi preukázateľne vznikla zavinením spoločnosti BINAR, s.r.o., s výnimkou okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Takúto škodu je spoločnosť BINAR, s.r.o. povinná nahradiť v preukázanej výšky, maximálne v limite do 664,- EUR.

5.5   Spoločnosť BINAR, s.r.o. je povinná zachovávať telekomunikačné tajomstvo, predmetom ktorého sú:

5.5.1     informácie a dáta prijímané, prenášané, sprostredkované a uchovávané pri poskytovaní služieb,

5.5.2     mená a adresné údaje komunikujúcich strán,

5.5.3     prevádzkové doklady súvisiace so službami.

5.5.4     Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú uvedené v zozname účastníkov.

5.6   Spoločnosť BINAR, s.r.o. má právo najmä:

5.6.1     overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené záujemcom o poskytovanie služby v zmysle bodu 5.2. týchto všeobecných zmluvných podmienok,

5.6.2     na zaplatenie ceny za poskytovanie služby užívateľom v súlade so zmluvou a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,

5.6.3     na náhradu škody spôsobenú užívateľom na koncovom zariadení poskytovateľa a/alebo na koncovom zariadení užívateľa, ktorého výlučným vlastníkom je spoločnosť BINAR, s.r.o.,

5.6.4     dočasne prerušiť poskytovanie služby v súlade s ustanoveniami zmluvy a všeobecných obchodných podmienok,

5.6.5     na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany užívateľa potrebnej pre riadne plnenie svojich záväzkov stanovených zmluvou,

5.6.6     ukončiť zmluvu v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami, zmluvou a v zmysle platnej legislatívy,

5.6.7     previesť všetky práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvy, alebo ich časť, v prospech tretej strany bez ďalšieho osobitného súhlasu užívateľa a bez nároku užívateľa na akúkoľvek náhradu z titulu tohto prevodu.

5.7   Spoločnosť BINAR, s.r.o. je oprávnená podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov získavať a spracovávať osobnú údaje komunikujúcich strán, ako sú:

5.7.1     meno a priezvisko, akademický titul, adresa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa – fyzickú osobu,

5.7.2     telefónne číslo, ak má na základe požiadavky užívateľa zostať utajené,

5.7.3     kategórie prístupu do informačných sietí,

5.7.4     číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti a štátna príslušnosť, len na účel:

–    uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny a ukončenia platnosti,

–    fakturácie vyúčtovania úhrady a evidencie pohľadávok,

–    vypracovania zoznamu účastníkov,

– spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa § 55. odst. 6 zákona č. 610/2003 Z.z.  o elektronických komunikáciách

 

Článok 6

Práva a povinnosti užívateľa

 

6.1   Užívateľ sa zaväzuje, že služby spoločnosti BINAR, s.r.o. bude užívať v súlade so zmluvou a v zmysle všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.2   Užívateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zaplatí spoločnosti BINAR, s.r.o. dohodnutú cenu za poskytované služby, a to v súlade so zmluvou, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a aktuálnym cenníkom.

6.3   Užívateľ zodpovedá spoločnosti BINAR, s.r.o. za plnenie svojich zmluvných povinností osobne a zaväzuje sa nepreniesť žiadne práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BINAR, s.r.o.

6.4   Užívateľ je povinný zaistiť súčinnosť so spoločnosťou BINAR, s.r.o. pri príprave inštalačných činností pre aktiváciu, úpravu alebo deaktiváciu telekomunikačného / technického zariadenia spoločnosti BINAR, s.r.o. súvisiaceho s poskytovanou službou. Súčinnosť spočíva najmä v zabezpečení prístupu za účelom údržby, opravy alebo aktivácie / deaktivácie zariadenia do priestorov, v ktorých je, alebo má byť, umiestnené zariadenie spoločnosti BINAR, s.r.o. súvisiace s poskytovanou službou.

6.5   Inštalované telekomunikačné / technické zariadenia spoločnosti BINAR, s.r.o. užívateľ po ukončení aktivácie preberie do užívania a ich prevzatie potvrdí podpisom protokolu. Užívateľ podpisom protokolu akceptuje peňažnú hodnotu jednotlivých telekomunikačných zariadení uvedenú v protokole a túto hodnotu sa v prípade porušenia povinností podľa odseku 6.6 zaväzuje nahradiť formou zmluvnej pokuty.

6.6   Užívateľ sa zaväzuje, že prevzaté telekomunikačné / technické zariadenia spoločnosti BINAR, s.r.o. nebude žiadnym spôsobom opravovať, upravovať, rozoberať, odpájať alebo preinštalovávať, že telekomunikačné /technické zariadenia neprenechá alebo neposkytne k dispozícii tretím osobám, a to akoukoľvek formou, a na akýkoľvek účel, a súčasne zabezpečí maximálnu ochranu pred poškodením, odcudzením, stratou, zničením alebo neoprávnenou manipuláciou. Užívateľ bude telekomunikačné / technické zariadenia opatrovať so zodpovednosťou skladovateľa v zmysle ustanovenia § 533 Obchodného zákonníka v platnom znení a po ukončení užívania služby, ktorú mu poskytuje spoločnosť BINAR, s.r.o., ich užívateľ bezodkladne vráti spoločnosti BINAR, s.r.o. v takom stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie.

6.7   Užívateľ je povinný urobiť všetky opatrenia vedúce k zabráneniu akéhokoľvek zneužitia služieb poskytovaných spoločnosťou BINAR, s.r.o.

6.8   Užívateľ má právo:

6.8.1     na uzavretie zmluvy s poskytovateľom BINAR, s.r.o., ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa ustanovení zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

6.8.2     na poskytovanie služby za podmienok stanovených v zmluve a v týchto všeobecných obchodných podmienkach, a to po riadnom a včasnom splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z týchto dokumentov,

6.8.3     na bezplatné odstránenie porúch vzniknutých bez jeho zavinenia, pokiaľ ich riadne ohlási písomne, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom spoločnosti BINAR, s.r.o.,

6.8.4     na primeranú zľavu z ceny podľa aktuálne platného cenníka za používanie služby v prípade nemožnosti využitia služby bez jeho zavinenia v zmysle všeobecných obchodných podmienok; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia, inak toto právo zaniká,

6.8.5     ukončiť zmluvu v súlade so zmluvou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

TRETIA ČASŤ

Článok 7

Cena a platobné podmienky

 

7.1   Cena za poskytované služby je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za poskytované služby je zmluvná. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, jej výška sa vypočíta z jednotkových cien uvedených v aktuálnom cenníku.

7.2   Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť môže tento cenník meniť, pričom pre postup pri oznámení zmien v cenníku platia primerane ustanovení ods. 3.5 a 5.3.8 a 10.2 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

7.3   Fakturačným obdobím, pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kalendárny mesiac.

7.4   Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zálohové faktúry v podobe zálohových platieb podrobne a zrozumiteľne rozpísaných v zmluve, sú splatné do 5. dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom  po kalendárnom mesiaci, t.j. po období, počas ktorého bola poskytovaná služba. Po uplynutí termínu splatnosti je užívateľ s platbou v omeškaní.

7.5   Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet spoločnosti BINAR, s.r.o., číslo ktorého je súčasťou zmluvy, alebo vkladom hotovosti na tento účet, spolu so správne vyplneným variabilným symbolom definovaným ako číslo zmluvy. Za dátum úhrady je považovaný deň, v ktorý je predmetná suma pripísaná na účet spoločnosti BINAR, s.r.o. v plnej výške k jeho dispozícii.

7.6   V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku užívateľa, poskytovateľ zašle užívateľovi upomienku (v písomnej alebo elektronickej podobe) so stanovením náhradného termínu úhrady platby.

7.7   V prípade neuhradenia dlžnej sumy ani v náhradnom termíne, t.j. do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa dátumu splatnosti, účastníci zmluvy sa pre tento prípad podľa tejto zmluvy dohodli, že spoločnosť BINAR, s.r.o. je oprávnená účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením príslušnej sumy odo dňa dátumu splatnosti pôvodného termínu splatnosti (nie náhradného termínu splatnosti) a to až do jej úplného zaplatenia v plnej výške a zároveň je spoločnosť oprávnená prerušiť poskytovanie služby až do doby uhradenia peňažného záväzku, maximálne však na 15 kalendárnych dní.

7.7   V prípade, že užívateľ neuhradí svoj peňažný záväzok ani v lehote 1 kalendárneho mesiaca odo dňa dátumu splatnosti a ďalších 15 kalendárnych dní počas trvania doby prerušenia poskytovania služby, spoločnosť BINAR, s.r.o. je oprávnená zrušiť zmluvu podľa odseku 9.1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.8   Zmluvnú pokutu je účastník povinný zaplatiť v lehote stanovenej spoločnosťou BINAR, s.r.o., uvedenej vo vyúčtovaní o zmluvnej pokute. Účastník sa zaplatením zmluvnej pokuty nezbavuje povinnosti uhradiť dlžné čiastky. Právo spoločnosti BINAR, s.r.o. domáhať sa náhrady vzniknutej škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nejakú vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

7.9   Užívateľ súhlasí, že akékoľvek zálohy na služby a preplatky, podľa tejto zmluvy, môžu byť započítané na splatenie pohľadávok spoločnosti BINAR, s.r.o. voči užívateľovi.

Článok 8

Reklamácie

 

8.1   Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu proti výške účtovanej ceny alebo v prípade poskytnutia služieb v rozpore so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

8.2   Prípadnú reklamáciu proti výške účtovanej ceny alebo kvalite poskytnutej služby je užívateľ povinný podať písomne v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia spornej faktúry alebo vadného poskytnutia služby, pričom uplatnenie reklamácie nezbavuje užívateľa povinnosti uhradiť fakturovanú cenu za poskytovanie služieb v lehote jej splatnosti.

8.3   Reklamácie budú vybavované v lehote zodpovedajúcej zložitosti a technickej, či administratívnej náročnosti uplatnenej reklamácie, a to nasledovne:

8.3.1     Jednoduché prípady reklamácií, ktoré nevyžadujú technické šetrenie, do 15 dní od doručenia reklamácie.

8.3.2     Zložitejšie prípady reklamácie, ktoré vyžadujú technické šetrenie, do 30 dní od doručenia reklamácie.

8.3.3     Prípady, ktoré je nutné riešiť s partnermi spoločnosti BINAR, s.r.o., do 60 dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ nebude reklamácie vybavená do 60 dní, tak je uznaná ako oprávnená.

8.4   V prípade, že reklamácia proti výške účtovanej ceny alebo reklamácia poskytovaných služieb bude uznaná za opodstatnenú, bude táto zohľadnená a zúčtovaná.

8.5   Všetky spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy medzi spoločnosťou BINAR, s.r.o. a užívateľom, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán.

8.6   Užívateľ je oprávnený predložiť Telekomunikačnému úradu SR, v zmysle ustanovení zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 9

Dočasné prerušenie poskytovania služieb

 

9.1   Spoločnosť BINAR, s.r.o. je oprávnená okamžite, i bez predchádzajúceho upozornenia, prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutne potrebný čas, z dôvodu:

9.1.1     zneužívania služieb,

9.1.2     neplatenia účtovaných cien, alebo ich časti, užívateľom, po uplynutí 1 kalendárneho mesiaca od dňa dátumu ich splatnosti,

9.1.3     vykonávania technických alebo prevádzkových opatrení,

9.1.4     rozhodnutia príslušných správnych orgánov Slovenskej republiky, alebo ak to je v dôležitom verejnom záujme v zmysle § 42 ods. 7 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

9.2   V prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb spoločnosť BINAR, s.r.o. nezodpovedá užívateľovi za akúkoľvek škodu. Opätovná aktivácia je možná po úplnom uhradení všetkých splatných finančných záväzkov užívateľa v prospech spoločnosti BINAR, s.r.o.

9.3   Zneužívaním služieb sa podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie neplnenie akýchkoľvek povinností užívateľa uvedených v týchto všeobecných zmluvných podmienkach, poškodzovanie spoločnosti BINAR, s.r.o. iným spôsobom, alebo v prípade odôvodneného predpokladu, že dôjde k vyššie uvedeným skutočnostiam.

9.4   V prípade prerušenia poskytovania služieb z dôvodov podľa ods. 9.1.1 a 9.1.2 týchto všeobecných zmluvných podmienok, budú výdavky spojené s prerušením, t.j. odpojenie a prípadná opätovná aktivácia účtované užívateľovi v zmysle aktuálneho cenníka.

9.5   Prerušením poskytovania služby spoločnosti BINAR, s.r.o. podľa vyššie uvedených ustanovení dochádza technicky k návratu do pôvodného stavu ako pred aktiváciou služby spoločnosťou BINAR, s.r.o. pre užívateľa.

 

Článok 10

Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie

 

10.1 Ak nie je v zmluve uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú a jej platnosť môže byť zmluvnými stranami kedykoľvek ukončená a to v súlade s podmienkami uvedenými v týchto všeobecných zmluvných podmienkach.

10.2 Ukončenie platnosti zmluvy zo strany užívateľa:

10.2.1   Pokiaľ sa užívateľ rozhodne ukončiť zmluvu so spoločnosťou BINAR, s.r.o., môže tak učiniť kedykoľvek, avšak je povinný písomne upovedomiť poskytovateľa aspoň 1 kalendárny mesiac pred kalendárnym mesiacom, od ktorého sa rozhodol zmluvu ukončiť.

10.3 Ukončenie platnosti zmluvy zo strany poskytovateľa:

10.3.1   Spoločnosť BINAR, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení v prípade, ak užívateľ:

10.3.1.1       opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

10.3.1.2       nezaplatil cenu za poskytovanú službu ani 45 kalendárnych dní po dni splatnosti záväzkov,

10.3.1.3       opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti kontrolu jej používania,

10.3.1.4       opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení.

10.3.2   Spoločnosť BINAR, s.r.o. je oprávnená vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.

 

PIATA ČASŤ

Článok 11

Všeobecné ustanovenia

11.1 Skutočnosť, že jedna zo strán v danom momente nevyžaduje striktné dodržiavanie ustanovení uvedených v zmluve, nemôže byť vykladaná ako vzdanie sa práv podľa zmluvy a nebude brániť tejto strane žiadať následné striktné dodržiavanie týchto ustanovení alebo ďalších podmienok zmluvy, iba ak by to bolo výslovne zmluvne dohodnuté inak.

11.2 V prípade, že jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, taká nezákonnosť, neplatnosť alebo nevynútiteľnosť sa nebude dotýkať ostatných ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok, ktoré budú vykladané tak, ako keby tieto nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia neexistovali. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia budú nahradené ustanoveniami zákonnými, platnými a vynútiteľnými, ktoré sa najviac blížia zmyslu a účelu týchto všeobecných zmluvných podmienok. Všetky ustanovenia budú vykladané v súlade s účelom, pre ktorý bola zmluva uzavretá.

11.3 Zmluva, ako aj všetky jej súčasti, sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú zmluvnými stranami podpísané aj inojazyčné vyhotovenia, je v prípade rozporov rozhodujúcim slovenské vyhotovenie.

11.4 Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že tieto všeobecné zmluvné podmienky a vzájomné vzťahy a záväzky z nich vyplývajúce, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ďalšími súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená každá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu súd. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade sporu je miestne príslušný súd podľa sídla spoločnosti BINAR, s.r.o.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

12.1 Ak zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami,.

12.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s textom všeobecných zmluvných podmienok súhlasia, nepovažujú zmluvu za jednostranne nápadne nevýhodnú, uzatvorili ju slobodne, vážne, bez akéhokoľvek obmedzenia ich zmluvnej voľnosti a na dôkaz toho ju podpísali. Zároveň užívateľ svojím podpisom zmluvy v plnom rozsahu akceptuje znenie všeobecných zmluvných podmienok.